voorwaarden

Voorwaarden bij aankoop van uw rvskeukenblad

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van RVSKeuken voor zover daarvan niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
Wanneer de opdracht wordt bevestigd, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de bevestigde opdracht. Opdrachtgever is gebonden aan deze algemene voorwaarden, wanneer er sprake is van een schriftelijk bevestigde opdracht door opdrachtgever. Door het aanvragen van offertes en het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en de beschreven werkwijze. Voor eventuele aanpassingen van de opdracht, na bevestiging door opdrachtgever, zijn deze algemene voorwaarden eveneens rechtsgeldig.
Aanvraag:
Een offerte wordt gemaakt door RVSKeuken op basis van vaste netto fabrieksprijzen die vastgelegd zijn in onze prijslijst die verstrekt wordt aan onze dealers. Een offerte is niet bindend.
Bestelling:
Een bestelling wordt geplaatst via mail, post of fax en wordt voorzien van een duidelijke tekening met een plattegrond van de keuken.
Koopovereenkomst:
Een berekening of offerte is pas bindend indien deze als opdracht is bevestigdvoor het leveren van dit maatwerk product door de koper. Informatie, afbeeldingen, kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of omschreven of zijn te vinden op de website.
Annuleren, retourneren:
Annuleren van een opdracht is d van opdrachtgever niet meer mogelijk tenzij het blad nog niet is gefabriceerd en RVSKeuken schriftelijk akkoord gaat met annulering van de opdracht. Bij annuleren van een opdracht tussen opdrachtbevestiging en het in productie gaan van de opdracht, is de klant € 75 verwerkingskosten verschuldigd.
In meten:
Wij meten niet in op locatie tenzij hier hierover speciale afspraken zijn overeengekomen met de koper, de kosten voor het inmeten bedragen € 150,-excl. BTW en bij opdracht kosteloos. Inmeten door RVSKeuken is het controleren van de maten volgens de door u opgegeven maatvoering c.q. opstelling. Daarnaast controleren wij de hoeken en graden. U dient de bevestigde maatvoering altijd te controleren op juistheid en te voorzien van een akkoord. Indien inmeten niet mogelijk is dan bestaat de mogelijkheid tot het aanleveren van een reconstructie ofwel mal. De mal dient van deugdelijk materiaal te zijn vervaardigd, u dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de mal en bent volledig verantwoordelijk voor het eindresultaat volgens deze mal. Per opdracht zal er een kostenberekening worden gemaakt voor het vervaardigen op basis van deze mal.
Lasnaden:
Lasnaden zijn nagenoeg onzichtbaar.
Levering:
Afgegeven levertermijn zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Verkoper is gerechtigd een opdracht middels deelleveranties . Producten worden altijd aan betreffende magazijn aangeboden in de week die wordt overeengekomen. Er kan afgeweken worden van de dag in desbetreffende week bevestiging.
Wij leveren uitsluitend op begane grond op een door u aangewezen locatie waarbij hulp aanwezig dient te zijn. Indien de leverdag is overeengekomen dan is het mogelijk om ’s morgens een sms notivivatie te ontangen over het tijdstip. Indien wij u niet aantreffen dan zijn de leveringskosten voor rekening van de opdrachtgever, dit geld ook als de transporteur langer dan 10 minuten moet wachten of niet tijdig aanwezig bent de kosten zullen dan € 45,-excl. BTW  per 15 minuten bedragen. Producten dienen gecontroleerd en getekend te worden voor onbeschadigde ontvangst bij afleveren, bij gebreken en/of beschadigingen moet dit binnen 4uur schriftelijk worden gemeld, nadien zijn reclamaties van beschadigingen niet voor afnemer.
Bij gebreken aan het geleverde blad dient u het blad niet te (laten)plaatsen, wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die nadien ontstaan en zullen deze van de hand wijzen. Voor overige locaties en wensen gelden andere prijsafspraken of worden nadien in rekening gebracht.
Betaling:
Voor bedrijven
Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen (dertig) 30 dagen na factuurdatum hierna wordt 5% extra factuurbedrag in rekening gebracht.
Voor consumenten
De betaling dient strikt vooraf of bij levering te worden voldaan of indien overeengekomen 50% vooraf en 50% direct na levering en controle van het werklbad dit schriftelijk overeen te komen.
Overige:
Bij deellevering (door fabrieksfouten of beschadigingen) hoeft de opdrachtgever slechts die delen te betalen die geleverd zijn. De opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen met aftrek van een deel van de factuur dat niet goed is tot her- levering heeft plaatsgevonden. Nadien indien de levering volledig is dient deze per omgaande te worden voldoen. Opdrachtgever behoud zijn recht bij in gebreken kosten in rekening te brengen of een procedure op te starten waarvan de kosten verhaald zullen worden aan de opdrachtgever.
Indien de klant de afname van het blad weigert zal het volledige factuurbedrag aan de klant worden gefactureerd eventueel met de extra kosten die hieruit voortvloeien

Wijzigingen:
Wijzigingen in een bestelling zijn na het in productie gaan van het werkblad niet meer mogelijk.
Beschadigingen: 
De goederen dienen bij aflevering gecontroleerd te worden, gebreken moeten door de afnemer worden vermeld op het ontvangstbewijs.
Reclamaties over beschadigingen achteraf zijn niet mogelijk! Reclamaties van beschadigingen bij verpakte keukenbladen dienen binnen 24uur schriftelijk of per mail kenbaar te zijn. Indien u het blad installeert is schade aan het blad niet meer mogelijk en gaan wij er vanuit dat het is ontstaan bij plaatsten of na het in gebruik nemen van het blad.
Installatie: 
RVSkeuken kan geen montage diensten verrichten, dit dient u zelf of door een keukeninstallateur te laten doen of wij kunnen iemand voor u inhuren. Een rvs keukenblad is gemakkelijk te monteren als deze goed op maat is besteld en geleverd, het enige wat eventueel nog dient te gebeuren is het zorgvuldig uitzagen van de onder lijming bij de kookplaat. Het is slechts het kitten en het schroeven op de al goed gemonteerde keuken constructie. Omdat onze keukenbladen volledig zijn onderlijmd is het van belang dat het keukenblad volledig ondersteuning heeft zodat deze niet doorzakt of kromtrekt. Bij lange bladen vanaf 3000 mm of langer dient u het blad verticaal te verplaatsen. Indien het blad onjuist is dan dient u dit vooraf te melden, samen met u wordt er dan gekeken naar een oplossing. Indien u bij gebreken het blad toch installeert dan zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor uw rekening.
Garantie:
De garantietermijn is 5 jaar. De eerste 24 maanden garandeert RVSKeuken volledige garantie op haar product na levering daarna voor het 3e jaar 75% en 4e jaar 25% dat de geleverde producten bij normaal gebruik voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid. Onderhoud adviezen dienen te worden opgevolgd
Onderhoud:
Bij normale vervuiling hoeft u het blad slechts af te nemen met veel water en een ontvettende, zachte zeep. Als u liever geen krassen ziet op het blad kunt u een snijplank gebruiken. Krassen tasten echter alleen het uiterlijk van het blad aan, niet zijn duurzaamheid. Verwijder agressieve schoonmaakmiddelen direct om onherstelbare schade te voorkomen.
Uitsluitingen:
Garantie wordt niet verleend op gebreken die ontstaan door gebruik zoals; beschadigingen, gebruiksslijtage, krassen, brandplekken, schade door gebruik van agressieve bijtende middelen. Garantie wordt niet verleend bij gebreken die ontstaan bij verkeerd of ondeugdelijk gebruik.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
De order wordt conform orderbevestiging geproduceerd. Indien na aflevering of bij plaatsing blijkt dat order conform orderbevestiging is gemaakt (maattolerantie 1,5mm per meter toegestaan, lengtes > 3 meter 3-4 mm tolerantie) maar niet ‘past’ dan is dit voor rekening en risico van afnemer.
Eigendomsvoorbehoud:
Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
-overeenkomsten niet betaalt of zal betalen
Aansprakelijkheid:
RVSKeuken  is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade welke voortvloeit uit door haar geleverd materiaal. De aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot het door haar geleverde product.
Geschillen:
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.